ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 61 ถึง 21 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561
ครูและบุคลากรทุกคน
10 ต.ค. 61 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 / 2561 ผ่านระบบ SGS Online
งานวัดผลประเมินผล
05 ต.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ที่วิชาการ, ส่งเอกสารงานวิชาการ/เอกสารงานโรงเรียนทุกรายการ
ครูประจำวิชา / ครูที่รับผิดชอบ
01 ต.ค. 61 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ย. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลังกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่านเขียนฯ ในระบบ SGS online
ครูประจำวิชา
21 ก.ย. 61 แสดงผลงานชุมนุม, กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, โครงงานนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 1/2561
ครูประจำวิชา
20 ก.ย. 61 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2561
ครูประจำวิชา
14 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ให้ยื่นคำขอมีสิทธิ์สอบ / ติดต่อครูประจำวิชา
งานวัดผลประเมินผล
12 ก.ย. 61 สอบช้างเผือก
ครูที่รับผิดชอบ
10 ก.ย. 61 ถึง 12 ก.ย. 61 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 61 ถึง 10 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบช้างเผือก
ครูที่รับผิดชอบ
03 ก.ย. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
งานกิจการนักเรียน
31 ส.ค. 61 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
งานอนามัยโรงเรียน
31 ส.ค. 61 ติดตามศูนย์ To Be Number1
งานกิจการนักเรียน
31 ส.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนห่างไกลยาเสพติดและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน
27 ส.ค. 61 คณะครูประชุมเรื่องการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค. 61 คณะครูประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมโครงการติวเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคี
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ / กิจกรรมวันอาเซียน / กิจกรรมคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานกิจการนักเรียน
07 ส.ค. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย,ตรวจสารเสพติด
งานกิจการนักเรียน
06 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นม.3-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย
งานกิจการนักเรียน
04 ส.ค. 61 คณะครูนำเสนอผลงาน ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ครูที่รับผิดชอบ
03 ส.ค. 61 คณะครูประชุมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ครูทุกคน
03 ส.ค. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
งานกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 61 ถึง 07 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
31 ก.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
31 ก.ค. 61 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
งานอนามัยโรงเรียน
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย / ค่ายภาษาต่างประเทศ
กลุ่าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ
25 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
งานกิจการนักเรียน
19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
18 ก.ค. 61 ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
16 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน ก่อนกลางภาค และกลางภาค ในระบบ SGS online
ครูประจำวิชา
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ก.ค. 61 ถึง 11 ก.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 1/2561
ครูประจำวิชา
06 ก.ค. 61 ตักบาตรประจำเดือน
กลุ่าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
04 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
งานลูกเสือ-เนตรนารี
02 ก.ค. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย,ตรวจสารเสพติด
งานกิจการนักเรียน
02 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 นิเทศการสอน
ผู้บริหาร
30 มิ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
30 มิ.ย. 61 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
งานอนามัยโรงเรียน
28 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ ม.1 และ ม.4
20 มิ.ย. 61 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน" (PISA)
งานวัดผลประเมินผล
10 มิ.ย. 61 ยืนยันข้อมูล DMC
งานทะเบียน
07 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู, เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
06 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 มิ.ย. 61 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ
ผู้กำกับลูกเสือ
01 มิ.ย. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย,ตรวจสารเสพติด
01 มิ.ย. 61 ทำบุญตักบาตรประจำเดือน
กลุ่าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
31 พ.ค. 61 ส่ง ID-Plan 1/2561
ฝ่ายแผนงานฯ
21 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
18 พ.ค. 61 ส่งโครงการสอนและแผนการสอน
- ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา
- ส่งแผนการจัดการเรียนรุ้ 1 รายวิชา
- ส่งสื่อ / นวัตกรรม
ฝ่ายวิชาการ
18 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1
- เปิดภาคเรียนที่ 1
- ลงทะเบีียนเรียน 1/61
- กิจกรรม 5 ส.
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัว และส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4
ฝ่ายวิชาการ
07 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61 อบรมผุ้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.
คณะครูและบุคลากร
05 พ.ค. 61 คณะครู บุคลากร ลงเวลาปฏิบัติราชการ
-คณะครู บุคลากร ลงเวลาปฏิบัติราชการ
-ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ฝ่ายบุคลากร