ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 62 ประการผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562
งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ทุกกลุ่มสาระ
30 ก.ย. 62 ส่ง ปพ.5 และเอกสารต่างๆ
งานทะเบียน/วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 บันทึกคะแนน / เวลาเรียน หลังกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค ในระบบ SGS Online
บันทึกคะแนน / เวลาเรียน หลังกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ วิเคราะห์อ่านเขียนฯ และกิจกรรมต่างๆ ลงในระบบ SGS Online
20 ก.ย. 62 ประเมินผลงานกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมภายในหลักสูตร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
16 ก.ย. 62 ถึง 18 ก.ย. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2562
คณะกรรมการตามคำสั่ง
11 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
งานทะเบียน
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบ บรรจุ / ส่งซองข้อสอบปลายภาค 1/2562
ครูประจำวิชา
06 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% /ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ/ติดต่อครูประจำวิชา
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
02 ก.ย. 62 ถึง 04 ก.ย. 62 สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค
-สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค
-จัดตารางสอบ
-สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
20 ส.ค. 62 คณะครูนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับ สพม.18
คณะครูทุกคน
13 ส.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และกิจกรรมอาเซียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา
01 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด / คณะกรรมการ
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 บันทึกคะแนน / เวลาเรียน ก่อนกลางภาคและกลางภาค ในระบบ SGS Online
ครูประจำวิชา
18 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2562
งานวัดผล/ครูประจำวิชา / คณะกรรมการตามคำสั่ง
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบ บรรจุ / ส่งซองข้อสอบกลางภาค 1/2562
ครูประจำวิชา
03 ก.ค. 62 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้กำกับลูกเสือ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมสวนสนามของลูกเสือ
ผู้กำกับลูกเสือ
17 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1
คณะกรรมการตามคำสั่ง
10 มิ.ย. 62 ยืนยันข้อมูล DMC
งานทะเบียน
05 มิ.ย. 62 เปิดกองลูกเสือ
ผู้กำกับลูกเสือ
31 พ.ค. 62 ส่งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ครูประจำวิชา
14 พ.ค. 62 ถึง 17 พ.ค. 62 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งานกิจกรรมภายในหลักสูตร/ครูประจำกิจกรรม
14 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
-เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
-ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
งานทะเบียน/วัดผล
14 พ.ค. 62 ถึง 17 พ.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัว
นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัว และส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
07 พ.ค. 62 คณะครูและบุคลากรประชุมเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
07 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา
-ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา
-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (1 รายวิชา)
-ส่งวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
งานวัดผล/ครูประจำวิชา
06 พ.ค. 62 คณะครูลงเวลาปฏิบัติงาน, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะครูทุกคน
08 เม.ย. 62 รายงานตัว / มอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ