ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 เม.ย. 62 รายงานตัว / มอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561
ฝ่ายบุคลากร
29 มี.ค. 62 นักเรียน ม.3, ม.6 รับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 นักเรียนยื่่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัวและส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 นักเรียนยื่่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัวและส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ที่วิชาการ, ส่งสรุปและเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวัดผลประเมินผล/ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2561
งานกิจการนักเรียน
08 มี.ค. 62 ประเมิน IS ม.ปลาย, แสดงผลงานชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบซ่อม / แก้ไขผลการเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 ทดสอบ O-NET ชั้น ม.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ก.พ. 62 เปิดบ้านวิชาการ 61
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ให้ยื่นคำขอมีสิทธิ์สอบ / ติดต่อครูประจำวิชา
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 2/2561
งานวัดผลประเมินผล
18 ก.พ. 62 ตักบาตรตอนเช้า วันมาฆบูชา
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ก.พ. 62 ถึง 20 ก.พ. 62 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.พ. 62 ถึง 20 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2561
งานวัดผลประเมินผล
12 ก.พ. 62 พิจารณาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 ทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.พ. 62 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
งานกิจการนักเรียน
01 ก.พ. 62 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการอบรมนักเรียน ม.2/2 ณ อบต.เขาชะเมา
งานกิจการนักเรียน
22 ม.ค. 62 สอบ PISA ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ม.ค. 62 ต้อนรับผู้อำนวยการมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
งานบุคคลและงานงบประมาณ
17 ม.ค. 62 ถึง 19 ม.ค. 62 ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการที่ชุมชนคุณธรรมวัดโขดหิน
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ม.ค. 62 ร่่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
ฝ่ายบุคลากร
14 ม.ค. 62 อบรมนักเรียน ม.1-6
จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา-เขาวง (มีอาหารกลางวันให้นักเรียน)
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ม.ค. 62 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ศักดา สรรเสริญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่
งานบุคคลและงานงบประมาณ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นักเรีน ม.1 แสดงพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม เวลา 08.00-12.00 น.
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ม.ค. 62 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย,ตรวจสารเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ธ.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 62 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน ก่อนกลางภาค และกลางภาค ในระบบ SGS online
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ฝ่ายบริหารวิชาการ
24 ธ.ค. 61 ถึง 25 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ฝ่ายบริหารวิชาการ
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 2/2561
งานวัดผล
17 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2561
งานวัดผล
13 ธ.ค. 61 ถึง 15 ธ.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ธ.ค. 61 ตักบาตรประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
06 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ธ.ค. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
- ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
- ตรวจสารเเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 พ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 พ.ย. 61 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
งานอนามัยโรงเรียน
29 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 กิจกรรมกีฬาภายใน
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 พ.ย. 61 ถึง 19 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัวและส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายบริหารวิชาการ
07 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 วัดส่วนสูง - ชั้งน้ำหนักนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 พ.ย. 61 ตักบาตรประจำเดือน
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 พ.ย. 61 ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
- ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย
- ตรวจสารเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ต.ค. 61 ส่ง ID Plan 2/2561
ฝ่ายแผนฯ
31 ต.ค. 61 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 ต.ค. 61 ถึง 07 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัวและส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 ต.ค. 61 ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา
- ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา
- ส่งสื่อ / นวัตกรรม
ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 ต.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
-ลงทะเบี่ยน 2/2561
-กิจกรรม 5 ส
ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 ต.ค. 61 กิจกรรมตักบาตรเทโว
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ต.ค. 60 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ฝ่ายบุคลากร