ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.68 KB
โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.46 KB
งบประมาณฝ่ายวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.97 KB
ปฏิทินวิชาการ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.5 KB
ฟอร์มงานวัดผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB
แผนผังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.57 KB
ปรับปรุงหลักสูตร2560
หัวข้อสอบ
หัวข้อสอบ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.16 KB
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบฟร์อมแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56 KB
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฟอร์มโครงการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.5 KB
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบบันทึกการนิเทศ/สรุปผลการนิเทศ 1/61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.5 KB
Link สำหรับดาวน์โหลด ตารางสอน ครู2/61
http://www.mediafire.com/file/l1s094j99m3c1ps/timetable2-61.rar/file
แบบรายงานการใช้แผนฯ
แบบรายงานการใช้แผนฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB