ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 
๒. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม และการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

๓. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล  ซึ่งตอบสนองตามความต้องการของชุมชนประเทศชาติ และสังคมโลก
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ
๖. มีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
๗. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตบน
พื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   


เป้าหมาย
          ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีศักยภาพ เป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนและมีมาตรฐานการศึกษา