ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.68 KB
โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.46 KB
งบประมาณฝ่ายวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.97 KB
ปฏิทินวิชาการ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.5 KB
ฟอร์มงานวัดผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB
แผนผังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.57 KB
ปรับปรุงหลักสูตร2560
หัวข้อสอบ
หัวข้อสอบ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.16 KB
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบฟร์อมแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56 KB
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฟอร์มโครงการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.5 KB
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบบันทึกการนิเทศ/สรุปผลการนิเทศ 1/61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.5 KB
แบบรายงานการใช้แผนฯ
แบบรายงานการใช้แผนฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
รายชื่อนักเรียน1/62
รายชื่อนักเรียน อัพเดทวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.43 KB
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562
ลงไว้วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.54 KB
แบบวิเคราะห์รายบุคคล ปีการศึกษา 1/2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.57 KB
รายชื่อนักเรียน แยก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ปีการศึกษา 1/2562
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.85 KB