ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบ ป.ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.94 KB
แบบ ป.ม. 3 ตอนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.26 KB
แบบ ป.ม. 3 ตอนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.34 KB
คู่มือประเมินผลการปฎิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.13 KB
แบบขออนุญาตไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.76 KB
แบบมอบหมายงานแนบใบลากิจ/ไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.64 KB
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
แบบรายงานการไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.95 KB
บันทึกข้อตกลง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.65 KB
แบบ ป.ม. 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.97 KB