ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๘๗  หมู่ ๑  ตำบลห้วยทับมอญ  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๑๐  เดิมชื่อว่า โรงเรียนพัฒนาพิทยาคม เป็นสาขาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา   เปิดทำการสอนในปี พ.. ๒๕๓๒  โดยใช้พื้นที่ด้านล่างของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ เป็นสถานที่เรียน ต่อมา นางแตง มาอ่อน  ผู้มีอุปการคุณ ต่อโรงเรียนได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๓๖ ไร่ ๓งาน ๒๐ ตารางวา ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน สภาตำบลห้วยทับมอญ มีกำนันนิวัฒน์  เกิดศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธาน นายศักดิ์ชัย ปราณี เป็นเลขานุการ  โดยกำนันนิวัฒน์  เกิดศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีอุปการคุณ ต่อโรงเรียนได้นำคณะทำงาน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดหาทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาและจัดหาเครื่องจักรกลมาทำการปรับและถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

         .. ๒๕๓๓ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา เพิ่มขึ้นในการบริจาคทุนทรัพย์ จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ โรงเก็บรถ  ถังเก็บน้ำฝน ห้องน้ำ ห้องส้วม  เสาธง  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ มาสอน ณ ที่ทำการแห่งใหม่ และได้ประกอบพิธีมอบโรงเรียนให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.. ๒๕๓๓

          .. ๒๕๓๔  ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนพัฒนาพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ช.. แบบ  ๑๐๔/๒๗ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบมาตรฐาน ๒๐๔/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน ๑ หลัง สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม และได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( คอมต.สศ. รุ่น ๕ )

          พ.. ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ก จำนวน ๑ หลัง และอาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ข จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๒ หลัง

          .. ๒๕๓๖  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และเข้าร่วมในโครงการอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ ( สอร. ) โครงการอุทยานการศึกษา ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ค  จำนวน ๑ หลัง

          .. ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  คลสแบบ ฝ.๓๓  จำนวน  ๑  ชุด  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ( รพชส. รุ่น ๓ ) 

          .. ๒๕๓๘  ได้รับบริจาคก่อสร้างรั้วหน้าโรงเรียน  จากชุมชน   ได้รับบริจาคชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมอุปกรณ์เครื่องควบคุมจำนวน  ๔๐ ชุด   จากบ้านสวนเตือนกมล   ได้รับบริจาคโรงน้ำดื่ม  จำนวน  ๑  ชุด จาก นางจ้อย  ท้ายสวน  และนายบุญเลิศ  นางชอุ่ม   แต้มมณี  ได้รับบริจาคป้ายชื่อโรงเรียน  จากผู้ใหญ่ประจักษ์  -นางถวิล   เกิดศักดิ์สิทธิ์  และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑หลัง  ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน คลส. แบบ ฝ.๓๓  จำนวน ๑ ชุด

           พ.. ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาแบบ  ๙/๙  จำนวน ๑ ชุด  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ .( ปรับปรุง ๒๙ ) จำนวน ๑หลัง ได้รับคัดเลือกตามโครงการนโยบายปฏิรูปการศึกษาและบัญญัติ ๑๐ ประการ

          .. ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวศึกษา จำนวน 1 หลัง  ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ ๒๐ ชุด  จากการทอดฝ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็_

          .. ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม/โรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑หลัง

          พ.. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ ๖/๒๗จำนวน ๑หลัง , ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  บริจาคโดยผู้อำนวยการประเทือง  ไกรเพชร
          พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก       

          พ.ศ. ๒๕๔๗ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ,ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๑

จาก สมศ.
          พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก

          พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน

          พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒  จาก  สมศ. และได้รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านการประเมินและรับรองเป็นต้นแบบ  โรงเรียนดีใกล้บ้าน  (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒ )

          พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแต่งกลอนสุภาพ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง - ภาคตะวันออก  ครั้งที่ ๖๐  

                         - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง - ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๐

                         - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ (นาฏศิลป์)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง - ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๐

                         - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันละครโรงเล็ก  (นาฏศิลป์)ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง - ภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๐

           พ.ศ. ๒๕๕๔  ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน  จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๘              

          พ.ศ. ๒๕๕๗    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓  จาก  สมศ. และได้รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๕๘   ประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๘   ประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๘
          พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
          พ.ศ. ๒๕๕๙  รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
          -โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและสิทธิภาพ 
          -ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ชุมนุมผักไฮโดรโฟนิกส์) สถานศึกษาพอเพียง
          -ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
          -ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในการพัฒนาตนเองสูงขึ้นร้อยละ ๒ ขึ้นไป เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
          -ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับประเทศ ลำดับที่ ๓ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
           -ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับประเทศ ลำดับที่ ๑ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘

          พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวนเงิน ๒ ,๕๙๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างถนนคอนกรีต จำนวนเงิน ๕๐๕,๖๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับการบริจาคเงินสร้างถนนภายในโรงเรียน จากนายสมพร  พันธ์เฉลิมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน อาคาร ๓ ชั้น และปรับเปลี่ยนประตู หน้าต่างอาคารเรียน เป็นบานกระจกทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุน จ้างครูชาวต่างชาติ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้จัดสร้างห้องเรียน STEM ศึกษา ๑ ห้อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้จัดซื้อสื่อโทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ เครื่อง เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท