ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา
“ทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด”

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ปลอดอบายมุขและสิ่ง
เสพติดทุกชนิด มีความรู้สู่สากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน