ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการเขียนผง. Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 14
แบบฟอร์มการเขียนขอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 72.08 KB 29
แบบสำรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 14
Log book for Teacher RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.48 MB 38
ปก SDQ และบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 179.04 KB 218
โปรแกรมคำนวน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 25
เอกสาร PLC Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 32
รายชื่อครู PLC ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 18
Link สำหรับ Download เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 36
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 77.04 KB 57
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 171.02 KB 624
คำสั่ง 62/2560 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 62
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 42.94 KB 90
รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 73
ตารางเรียนนักเรียน2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.13 MB 76
ตารางนิเทศ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.73 KB 95
ทะเบียนควบคุมหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 14.52 KB 73
แบบฟร์อมแฟ้มประกันฯ-59 Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 54
แบบฟอร์มโครงการใหม่ปีการศึกษา60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.32 KB 77
ปกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.29 KB 74
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน-ครั้งที่-1ต.ค.-มี.ค RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.95 KB 76
แนวทางการทดสอบครูวิทย์คณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 46
รูปแบบการทำรายงานค้นคว้าอิสระ Word Document ขนาดไฟล์ 17.77 KB 76
เอกสารวิชาการ01พย59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.55 KB 211
คู่มือระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 65
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 645 KB 104
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 655 KB 92
ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 228.58 KB 123
แบบฟอร์มรายงานโครงการกิจกรรม ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 153.41 KB 76
คู่มือการบันทึกเกรดออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 241
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 198.76 KB 156
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.52 KB 236
แบบฟอร์มรายงานผลการประชุม อบรม สัมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.2 KB 677
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.97 KB 233
ใบขออนุญาต copy print Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.67 KB 197
ใบปะหน้าข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.25 KB 242
ใบแก้ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.56 KB 229
ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.07 KB 228
แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.18 KB 237
แบบสรุปแก้ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.26 KB 229
แบบแจ้งนักเรียนติด 0,ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.62 KB 230
แบบคำร้องขอมีสิทธิซ่อมเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.52 KB 233
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.7 KB 217
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 65.11 KB 384
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.4 KB 327