ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ก.ย. 2531 - 27 พ.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ เบญจามฤต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ย. 2541 - 15 ธ.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายภักดี ถนอมพุดชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มี.ค 2543 - 1 พ.ค 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ไกรเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ต.ค. 2549 - 14 ธ.ค. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา มีบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2552 - 20 พ.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มิ.ย. 2554 - 28 พ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ค. 2557 - 12 ต.ค. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2559 - 13 มกราคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คนเล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน