ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายมนตรี คนเล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรรณีย์ มาอ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสุวิมล อินชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและบุคลากร

นายมงคล อิ่มสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง