ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางน้ำฝน นามรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณัฐพงศ์ จันทร์รุ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุวาณี ธรรมศรี
ครูผู้ช่วย