ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประไพ หงษ์มาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศุภรัตน์ เพ็งรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1