ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาลี สายงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ครู คศ.2

นายกฤษฎา ธนสมบูรณ์พันธ์ุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริพร จินตนา
พนักงานราชการ