ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาลี สายงาม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ครู คศ.1

นายกฤษฎา ธนสมบูรณ์พันธ์ุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริพร จินตนา
พนักงานราชการ