ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวิมล อินชนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
ครู คศ.2

นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฎฐชญาภัทร กล้ารบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2