ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการและแม่บ้าน

นายสวง พานเรือง

นางศรีสอางค์ แสงบุญไทย