ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกีรติยุทธ์ จันทร์ยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1