ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สุจิตรา ศรีจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิลัน ใจเผิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายประจักษ์ ใจสุระ
ครูผู้ช่วย