ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก วงค์ละคร
ครู คศ.1

นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ครูผู้ช่วย