ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองเดช ธโนปจัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตต์ อิ่มเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรำพึง ลิขนานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ ชื่นอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ สกุลมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง เกตแจ้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางแตง มาอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร พันธุ์เฉลิมชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : อบต.เขาชะเมา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดุง สุขสิง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกกมล สีเหรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ เข็มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา มีบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณีย์ มาอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาฯ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสมพงษ์ ธมมวิริโย
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนัน โพธิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพูนศรี สุขุมวาท
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา เทศศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิม ทวดห้อย
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา